הצהרת בריאות

נא למלא את כל השדות. ללא מילוי מלא, הטופס לא ישלח.
אני הח"מ מצהיר בזאת כי כל הפרטים שמילאתי לעיל נכונים ואני יודע/ת שפעילות בסטודיו ללא השגחה וללא גילוי פגם או הפרעה גופנית עלולים לסכן את בריאותי ואני פוטר את המכון מכל אחריות או נזק שיגרם לי עקב פגם או הפרעה גופנית שיסתבר שאת פרטיהם לא מסרתי לעיל.

HEALTH

DECLERATION